Quy trình mua noxh

Bước 1: CĐT gửi Văn bản báo cáo về tổng số căn hộ sẽ bán, thời điểm bắt đầu bán để Sở Xây dựng biết và kiểm tra đồng thời công bố công khai.

Bước 2: Trên cơ sở các thông tin về dự án nhà ở xã hội đã được công bố; hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được mua NOXH (KH) có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội.

Bước 3: KH chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của CĐT (ghi Giấy biên nhận với hồ sơ hợp lệ, với hồ sơ chưa hợp lệ thì ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện).

Bước 4: Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của KH, CĐT xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định, lập danh sách đối tượng được mua theo quy định.

Bước 5: CĐT gửi Danh sách KH dự kiến được giải quyết mua NOXH theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng Đà Nẵng để kiểm tra (nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần).

Bước 6: KH đủ điều kiện mua NOXH nhận thông báo đến ký Hợp đồng mua bán.

Bước 7: CĐT lập đầy đủ Danh sách các KH (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua NOXH gửi về Sở Xây dựng Đà Nẵng để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Danh sách này) và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

đối tượng mua noxh

Căn cứ điều 49 Luật nhà ở 2014, các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện theo quy định( điều kiện được trình bày ở mục sau) thì được hưởng chính sách hỗ trợ:
ĐT1
Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
ĐT4
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
ĐT5
Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
ĐT6
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
ĐT7
Cán bộ, công chức, viên chức.
ĐT8
Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 (người trả lại nhà ở công vụ nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm theo quy định và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người này có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội).
ĐT10
Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

điều kiện mua noxh

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở 2014, các đối tượng được hỗ trợ mua NOXH (Điều 49 NĐ 100/2015/NĐ-CP) trong bảng trên thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở,cư trú thu nhập như sau: 

Điều kiện 1: Điều kiện về nhà ở

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập.

Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực (diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 10m² sàn/người).

Nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát.

Điều kiện 2: Điều kiện về cư trú

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật nhà ở 2014 (đối tượng là học sinh, sinh viên).

Điều kiện 3: Điều kiện về thu nhập

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4 (Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị), Khoản 5 (Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp), Khoản 6 (Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân) và Khoản 7 (Cán bộ, công chức, viên chức) Điều 49 của Luật nhà ở 2014 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1 (Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng), Khoản 8 (Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ), Khoản 9 (Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập) và Khoản10 (Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở) Điều 49 của Luật Nhà ở 2014 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập.

các giấy tờ cần thiết để mua nhà ở xã hội

TT ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH GIẤY TỜ CHỨNG MINH
1 ĐT1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp
6 ĐT 10: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất thị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.
TT ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH GIẤY TỜ CHỨNG MINH
2 ĐT 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở.
3 ĐT 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
4 ĐT 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
5 ĐT 7: Cán bộ, công chức, viên chức

 

TT ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH GIẤY TỜ CHỨNG MINH
1 Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Đà Nẵng nơi có nhà ở xã hội: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó
2 Trường hợp đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú : Bản sao có chứng thực giấy xác nhận đăng ký tạm trú;Bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn; hoặc
+ HĐLĐ không xác định thời hạn và Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng BHXH của cơ quan thuế tại TP Đà Nẵng.
TT ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH GIẤY TỜ CHỨNG MINH
1 ĐT 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
2 ĐT 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
3 ĐT 7: Cán bộ, công chức, viên chức
4 ĐT 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.
Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết

đăng ký mua nhà ở xã hội

Khách hàng kiểm tra có thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ NOXH theo các tiêu chí trên đây.
Trường hợp có thắc mắc cần hỗ trợ xin liên hệ Phòng chăm sóc khách hàng theo số Hotline 1900 9999

Khách hàng cần nhập nhanh các trường thông tin sau